The Mosta Archives Banner

AD MAIOREM CASALIS MUSTAE GLORIAM


B'dan il-motto "GHALL-GLORJA AKBAR TAR-RAHAL TAL-MOSTA" qed niddedika dan is-sit, ghalissa bhala subdomain ta' website ohra minhabba xi diffikultajiet, biex iservi ta' repozitorju ghal dak kollu li ghandu x'jaqsam mal-kultura u l-istorja tal-Mosta, u li jiddistingwina minn irhula ohra u jaghmilna kburin li ahna Mostin. Kien hemm hafna aktar artikli li xtaqt indahhal li l-hin u r-rizorsi limitati tieghi ma ppermettewlix. Kelli hafna ambizzjonijiet fejn it-tir kien li nohloq l-akbar enciklopedija fuq l-istorja ta' rahalna u sors ewlieni ghall-kull min irid jirricerka fuqu imma qisu mill-2020 'l hawn ic-cirkostanzi u n-nuqqas ta' sapport wasslu biex kelli nabbanduna kollox hlief ghal xi updates zghar darba kultant.


Ibdel il-Cookie preferences


(Ghall-kliem li jinkiteb differenti bhal Grognet/Grongnet, Girgor/Gregorio, Gio Maria/Gio Marija, ecc. l-ahjar tfittex biz-zewg verzjonijiet separatament)Mapep tal-Mosta


 • Ghal ricerka li milli ghamilt fuq il-Knisja l-Qadima tal-Mosta u fuq Laqmijiet li kellna mal-mitt sena ilu, ara link.
 • Ghad-dati tal-festi tal-parrocci f'Malta u Ghawdex u kalkoli tad-data meta jigi l-Ghid u kalkoli ohra, ara link.

Kotba fuq il-Mosta


Artikli / videos taf minn siti ohra fuq il-Mosta jew Mostin

 • Xhieda ta' meta l-bomba nifdet il-knisja: Xhieda ta' Frankie Calleja (u dawn il-links: 1, 2 u 3), Lorenza Falzon, Dun Ang Camilleri, Dun Salv Magro, Dun Karm Mifsud u certu Maria. Ara wkoll ix-xhieda ta' ohrajn imsemmija fil-ktieb "Il-Hbit mill-Ajru fuq ir-Rotunda" Kapitli 2 u 3.
 • L-istorja tal-familja Vella ta' Mundlos u l-magni tal-hjata.
 • Peppi Mangion il-Parell fuq it-tragedji fil-kmamar tan-nar.
 • Franġisk Fenech Ta' Vangiela, "bin Ġużeppi u Anġela née Galea, imwieled Mosta fil-31 ta' Lulju 1939, u joqgħod Mitħna tal-Gvern, Ġesù Nazzarenu, Triq il-Mitħna l-Qadima." Miet fit-8 ta' Frar 2014.
 • Il-qniepen li Gorg Debono z-Ziz rama fil-garaxx tieghu fejn kien jahdem ta' mechanic.
 • Certu Mosti Gamri Cuschieri li jidher li pprova japprofitta ruhu mill-immunita li kienet tgawdi l-Kappella tal-Hlas f'Hal Qormi biex jevadi l-gustizzja fi zmien Pinto u spicca hazin.
 • Video imtellgha minn tal-Malta Bus Archive fuq il-familja Scicluna Ta' Matti (Ta' Mattew) bis-sehem taghhom fix-xarabanks u wiehed minnhom bhala l-agent tar-Reo fi Triq il-Kungress Ewkaristiku fejn sallum ghad hemm il-hanut "Scicluna Bearings".
 • Videos li kienu dehru fl-ahbarijiet ta' TVM rigward xoghol statwarji Mostin, Shawn Saliba u Mario Borg.
 • Video interessanti fuq muzew tal-biedja, sors t'ghajxien principali tal-Mostin snin ilu, fejn anki tidher magna tal-hjata 'Mundlos' li l-agent taghhom kien wiehed Mosti.
 • Tliet videos mill-Imperial War Museums fuq Malta fejn tidher il-Mosta.
 • Video mill-British Pathé juri meeting politiku tal-1964 li kien sar fejn il-kappella ta' Sant'Anton Abbati.
 • Video li nhadem fl-2015 f'gheluq l-40 tal-Inkurunazzjoni tal-kwadru titulari jirrakkonta din l-grajja tal-1975 u iehor f'gheluq il-25 anniversarju meta tpoggew 12-il kewkba madwar l-istess kuruna.
 • Zewg videos b'mudelli 3D ta' fortifikazzjonijet fil-Mosta minn Stephen Spiteri.
 • Videos li kienu dehru fuq il-pagna tal-Malta Audio Visual Memories fuq festa minn ta' wara l-gwerra, xoghol biex giet asfaltata Triq Valletta, u iehor tidher ftit il-fortizza tal-Mosta.
 • Video mis-sensiela Skritt rigward kuntratt notarili fejn l-iskultur Frangisku Saverju Sciortino kien qed jigi kkummisjonat biex jahdem il-bust tal-irham ghall-ewwel Arcipriet tal-Mosta, l-Arcipriet Dun Pawl Xuereb.
 • Video mis-sensiela Muxrafija li jitkellem dwar l-eremita li possibilment ghex f'Wied il-Ghasel u l-Kappella ta' San Pawl Eremita.
 • Videos mis-sensiela Kappelli Maltin ta' TVM li jitkellmu dwar il-Kappelli ta' Sant'Anton Abbati u tal-Madonna tal-Isperanza.
 • Videos mis-sensiela Leggendi Maltin ta' TVM li jitkellem dwar il-leggenda tal-Madonna tal-Isperanza u l-Gharusa tal-Mosta.
 • Video mis-sensiela Malta U Lill Hinn Minnha jitkellem fuq l-Kungress Ewkaristiku tal-1913 fejn tissemma r-rwol li kellha fih il-knisja tal-Mosta.
 • Videos mis-sensiela Mill-Ghatba 'L Barra jitkellmu jitkellmu fuq iz-zona Tal-Wej u l-madwar u l-Widien tal-Qlejgha u tal-Isperanza u l-kappelli fihom fil-Mosta.
 • Zewg videos mill-Ahbarijiet ta' TVM rigward sistema gdida ta' dawl minn barra ghar-Rotunda, Luminaire inawgurata fis-26 t'Awwissu 2022, u restawr tal-istained glass li xi darba kien hemm fil-Kappelluni tar-Rotunda, bl-ewwel wahda titlesta fil-bidu t'Awwissu 2022.

Dokumenti / lapidi bil-Latin


Uhud mill-Vizti Pastorali li saru fil-Mosta

(Dokumenti mehuda mis-sit tal-Arkivji tad-Djoceci ta' Malta. In-numri li jidhru (ez. 83-87 fil-kaz ta' Dusina) huma n-numri tal-pages li trid tfittex darba taghfas Preview biex titlalek it-tali page. Fejn hemm 'Latin text' hi decifrazzjoni tieghi ta' dak li suppost hemm miktub - m'hiniex cert mija fil-mija, hemm fosthom xi zbalji li meta jkolli cans irrid indurhom ghax waqt li tikteb dejjem titghallem li tali kelma taf riedet tinkiteb mod iehor, u rrid ukoll nimmarka n-numri tal-pages bil-folio retro u verso kif suppost. Ghal min interessat, l-awtur Mosti Stanley Mangion kien hareg 2 kotba, jinxtraw mill-hwienet ewlenin, bit-traduzzjoni bil-Malti tal-4 visti pastorali mill-Isqof Cocco Palmieri u wahda ta' De Bussan li kienu saru fil-Mosta)


Status Animarum

 • Volume 2: Seventeen different compilations dated 1687 - Old enumeration retained Indexed Attard; Balzan; B'Kara; Kirkop; Qrendi; Naxxar; Qormi; Dingli; Zejtun; Gudja; Ghaxaq; Lija; Luqa; Mqabba; Mosta; Mdina; Rabat.

  264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285


Gazzetta Il-Mosta