The Mosta Archives Banner

Numru ta' toroq jinghataw isem


Il-Mosta: Settembru – Dicembru 2000


Prim Imhallef Carmelo Schembri Il-Prim Imhallef Carmelo Schembri

(p.11) Il-Mosta kompliet dejjem tikber bi ftuh ta’ aktar u aktar toroq. Hafna minn dawn huma godda u ghalhekk kienu ghadhom bla isem. Ohrajn minkejja li kienu ilhom is-snin miftuha xorta wahda qatt ma nghataw isem minkejja x-xewqa tar-residenti li t-triq taghhom ma tibqghax maghrufa Triq Gdida fi … jew Sqaq Nru. … fi … Il-Kunsill ghalhekk ikkonsulta diversi persuni li setghu jissuggerixxu ismijiet addattati ghat-toroq Mostin. Fost dawn ta’ min isemmi lis-Sur J. Borg, is-Sur J.J. Camilleri, is-Sur V. Sant u s-Sinjura M. De Martino. Dawn l-ismijiet imbaghad gew approvati mill-Kumitat ta’ l-Ismijiet tat-toroq.


Triq il-Kbira Sqaq Nru 6 saret Triq il-Prim Imhallef Carmelo Schembri. Il-Prim Imhallef Carmelo Schembri twieled il-Mosta fit-2 ta’ Settembru 1922. Fl-1954 mar Ghawdex bhala Assistant Avukat tal-Kuruna. Lahaq magistrat u mbaghad fl-1981 insibuh bhala Prim Imhallef u President tal-Qorti Kostituzzjonali u dik ta’ l-Appell. Huwa miet fit-8 ta’ Ottubru 1997.


Triq Gdida fi Triq tal-Wej saret Triq it-Tabib A. Schembri Adami. It-tabib Anton Schembri Adami twieled il-Belt fl-14 ta’ Frar 1913. Wara l-elezzjonijiet generali ta’ l-1947 inhatar Ministru tas-Sahha u Servizzi Socjali. Fl-1948 introduca legislazzjoni dwar il-pensjoni favur ix-xjuh. Dan it-tabib dhuli ghamel snin joqghod il-Mosta fi Triq il-Kungress Ewkaristiku u ghalhekk kien sar habib kbir ta’ hafna Mostin.


Triq Gdida fi Triq tal-Wej saret Triq Madre Tereza. Is-soru qaddisa mahbuba minn kulhadd.


Dun Karm SchembriDun Karm Schembri

Triq Gdida fi Triq Salvu Barbara saret Triq Dun Karm Schembri. Dan is-sacerdot twieled il-Mosta f’April ta’ l-1911. Kien bniedem ta’ intelligenza mhix komuni u fl-1948 ha zewg dottorati, wiehed fil-Filosofija u l-iehor fit-Teologija mill-Universita Gregorjana ta’ Ruma. Dun Karm hadem hafna fil-qasam socjali li huwa kien tant ihobb. Kien qassis gharef, cajtier u b’mohh miftuh, habib tal-batut u l-fqir.


Dun Pawlinu MifsudDun Pawlinu Mifsud

Triq Gdida fi Triq Salvu Barbara saret Triq Dun Pawlinu Mifsud. Dun Pawlinu Mifsud twieled il-Mosta fl-1867. Kien devot kbir ta’ l-Ewkaristija Mqaddsa u l-benefattur kbir ta’ l-Oratorju Qalb ta’ Gesu. Kien muzicista kbir tant li fost hwejjeg ohra ikkompona responsorji ghall-Gimgha l-Kbira u marci funebri mill-isbah. Dun Pawlinu kien bniedem ingenjuz. Ta’ min jghid li hu kien ghamel l-orgni z-zghir li ghandna fil-kor tar-Rotunda bla hlas.


Dun Angelo DingliDun Angelo Dingli

Triq Gdida fi Triq l-Awrora saret Triq Dun Angelo Dingli. Dun Angelo kien sacerdot Mosti li ghex bejn l-1908-1984. Huwa kien sacerdot habrieki hafna u kien ukoll Vici-Parroku.


Triq Gdida fi Triq G.Hyzler saret Triq il-Kaptan Walter Salomone. Il-Kaptan Walter Salomone twieled il-Mosta fid-19 ta’ Ottubru 1888. Fl-1927 inhatar Ministru tad-Dwana u ta’ l-Agrikoltura. Kien ukoll Ministru ta’ l-Industrija u Kummerc u tal-Pulizija. Huwa miet fit-8 t’Awissu 1970.


Trejqa tal-Pont bejn Triq il-Kbira u Triq Baskal Buhagiar saret Triq il-Markiz Mallia Tabone. Il-Markiz Mallia Tabone kien membru tal-Kunsill tal-Gvern fl-1894. Huwa halla r-razzett li llum huwa uzat mill-Ghaqda Talent Mosti ghal skopijiet filantropici u kulturali.


Il-Kavallier  Carmelo DimechIl-Kavallier Carmelo Dimech

Trejqa tal-Pont saret Triq il-Kavallier Carmelo Dimech (Din it-triq m’hi trejqa xejn u barra minn hekk diga tezisti Triq il-Pont). Carmelo Dimech twieled fit-2 ta’ Frar 1883. Carmelo Dimech kien benefattur kbir tar-Rotunda. Hallas ghall-iskultura u l-induratura tal-koppla u hareg il-flus biex isir il-Monument tal-Gimgha l-Kbira. Il-Papa ddekorah bil-Pro Ecclessia et Pontefice. Huwa miet fit-22 ta’April, 1958.


It-Tabib Ruzar MizziIt-Tabib Ruzar Mizzi

Triq il-Kbira Sqaq Nru. 5 saret Triq it-Tabib Ruzar Mizzi. It-Tabib Rosario Mizzi twieled il-Belt fit-8 ta’Frar 1876. Fl-1907 kien gie joqghod il-Mosta. Kien President tal-Banda Nicolo Isouard u President tal-Camera di Lettura li twaqqfet fil-kazin Santa Marija. Kien elett fl-Assemblea Legislattiva fl-elezzjonijiet ta’ l-1932. Huwa miet fit-8 ta’ Jannar 1943.


Triq Gdida fi Triq Santa Margerita saret Triq l-Isqof Tumas Gargallo li kien l-Isqof li waqqaf il-Parrocca tal-Mosta. Triq Santa Margerita kienet maghmula minn hafna frieghi. Ghalhekk inghata isem lil dawn id-diversi partijiet.

  • (p.12) Triq il-Palazz ta’ Kaspru li tfakkar dan il-Palazz famuz fil-Mosta.
  • Triq Dun Wistin Azzopardi. Dun Wistin kien sacerdot Mosti li ghex bejn l-1855-1922. Huwa baqa’ msemmi ghall-versi sbieh tieghu, fothom Inno alla Beata Vergine u O del Ciel Regina Possente, versi wisq gheziez ghalina l-Mostin.
  • Parti ohra saret Triq il-15 ta’ Awissu – Jum Santa Marija.

Triq Sant’Antnin saret Triq Sant Anton Abbati. Din it-Triq dejjem kienet maghrufa ghal dan il-qaddis li ghandu kappella f’din it-triq iddedikata ghalih. Meta l-ismijiet tat-toroq inqallbu mill-Ingliz ghall-Malti kien sar zball.


Patri Avertan FenechPatri Avertan Fenech

Trejqa Sant’Anna saret Triq Patri Avertan Fenech peress li diga tezisti Triq Sant’Anna. Patri Avertan kien patri Karmelitan Mosti li twieled fl-1871 f’dawn l-inhawi. Bi qdusitu ghamel gieh lill-Ordni li haddan u lill-Mosta kollha.


Triq Gdida fi Triq il-Kullegg saret Sqaq Suor Theresa Spinelli. Dan l-isqaq jigi vicin il-Kunvent ta’ Santa Monika u ghalhekk se jissemma ghall-fundatrici tas-sorijiet Agostinjani.


Triq Mattew Callus saret Triq Guzeppi Callus, l-isem propju ta’ Callus li kien eroj Malti li minhabba li ddefenda d-drittijiet tal-Maltin gie mghallaq b’ordni tal-Gran Mastru La Vallette.


Triq Tonna saret Triq Cejlu Tonna li kien suldat qalbieni li ggieled bi qlubija kontra t-Torok flimkien mal-Kavallieri.


Trejqa fil-Parrocca (hemm ukoll Triq il-Parrocca) saret Triq il-Lunzjata b’tifkira tal-knisja ckejkna ta’ Marija Annunzjata li kien hemm f’dawn l-inhawi.


Pjazza Rotunda saret Pjazza tar-Rotunda.


Sqaq Nru 2 fi Triq l-Isperanza sar Triq Fabrizio Bartolo li hu l-iskultur ta’ hafna nicec f’diversi toroq tal-Mosta u anki ta’ medaljuni. Kien jahdem ta’ mastrudaxxa u skultur fl-istess hin fir-remissa li kellu fi Triq Sant’Anna.


Triq Gdida fi Triq ic-Cinju saret Triq il-Gardell. It-toroq f’dawn l-inhawi huma msemmija ghall-ghasafar.


It-Tabib Ferdinand CallejaIt-Tabib Ferdinand Calleja

Triq Gdida fi Triq San Silvestru saret Triq it-Tabib Ferdinand Calleja. It-Tabib Calleja ghex bejn l-1905-1990. Huwa studja f’Malta, l-Italja u l-Awstrija. Barra li kien patologu, kien tabib popolari hafna li minkejja l-professjoni tieghu ma sarx sinjur.


It-toroq fiz-zona industrijali ta’ hdejn Wied il-Ghasel issemmew ghal sigar tipikament Maltin. Dawn huma il-Ballut, iz-Znuber, iz-Zebbug, il-Kappar u l-Gharghar.


L-Avukat Filippo Apap BolognaL-Avukat Filippo Apap Bologna

Triq Gdida fi Triq in-Naggar saret Triq l-Avukat Filippo Apap Bologna. Il-professur Apap Bologna twieled fl-1901. Fl-1947 kien elett fil-Parlament mid-distrett tal-Mosta. Miet f’eta zghira fl-1954.


Is-Sur Nikol MuscatIs-Sur Nikol Muscat

Triq Gdida fi Triq il-Kostituzzjoni saret Triq is-Sur Nikol Muscat. Is-Sur Nikol twieled il-Mosta fl-20 ta’ Lulju 1901. Kien Segretarju tal-kazin Nicolo Isouard u President tal-Kazin tal-Mosta F.C. Kien elett fil-Parlament fl-1962. Huwa kien strumentali fil-bini tac-Centru Civiku fil-Mosta. Is-Sur Nikol miet fit-30 ta’Mejju 1972.


Sqaq Bistra. Dan m’hu sqaq xejn u ghalhekk sar Triq Bistra.


Frangisku MangionFrangisku Mangion

Triq Gdida fi Triq il-Wied saret Triq Frangisku Mangion. Frangisku twieled il-Mosta fit-23 ta’ Settembru 1905. Kien bidwi u ghalhekk il-hidma filantropika tieghu tiehu dimensjoni kbira. Miet fil-11 ta’ Novembru 1985.


It-triq mir-roundabout f’tarf Triq il-Kostituzzjoni sa San Guzepp tat-Targa saret Vjal Millbrae. Millbrae hija gemellata mal-Mosta. Hija belt f’San Francisco fejn hemm komunita kbira ta’ Mostin. Dan it-twinning gie ffirmat nhar it-28 ta’ April 1996.


It-triq minn San Guzepp tat-Targa sa Mount Joseph saret Triq Francesco Napuljun Tagliaferro, figura Nazzjonali. Ghex bejn l-1843-1915. Kien Direttur ta’ l-Edukazzjoni meta nbniet l-iskola primarja tal-Mosta. Kien President tal-Kazin Nicolo Isouard u Rettur ta’ l-Universita.


It-triq li minn tarf il-Kostituzzjoni tiehdok ghal Mount St. Joseph saret Triq il-Missjunarji Maltin. Din it-triq tibda mill-monument f’gieh il-Missjunarji Maltin (hafna minnhom Mostin) li gie inawgurat is-Sibt 2 ta’ Settembru 2000.


Triq ir-Refugjati saret Triq ir-Refugjati tal-gwerra. Dan l-isem ifakkarna fin-numru ta’ residenti specjalment min-naha t’isfel ta’Malta li fi zmien il-gwerra sabu l-kenn fil-Mosta.


It-triq li minn Triq il-Kbira taghti ghall-Kappella ta’ San Pawl tal-Qlejgha saret Triq il-kappella ta’ San Pawl tal-Qlejgha.


It-trejqa li minn hdejn San Pawl tal-Qlejgha tieghhu ghal Ta’ Qali saret Triq tas-sriedak.


Triq Gdida fi Triq San Guzepp saret Triq il-Kavallier Salvu Gatt. Is-Sur S. Gatt ghex bejn l-1905 u l-1995. Kien l-ewwel Mosti li lahaq Direttur ta’ l-Edukazzjoni.


Triq Gdida fi Triq San Guzepp saret Triq San Pacifiku, qaddis lli l-korp sant tieghu ilu meqjum fil-parrocca tal-Mosta sa mill-1783 bhala ko-patrun tal-Mosta.


Triq l-Eremita saret Triq San Pawl Eremita. Ghal San Pawl l-Eremita hi ddedikata l-knisja pittoreska ta’ go l-ghar f’Wied il-Ghasel.


It-toroq godda f’Ta’ Xkora ssemmew ghall-flora tipikament Maltija: Triq it-Tenghud tax-Xaghri, Triq il-Ghansal Ikhal u Triq il-Kahwiela.


Triq Gdida fi Triq il-Kbira saret Triq Ganni Chetcuti li kien l-ewwel Sindku fl-1801.


Biex tispicca l-konfuzjoni bejn Triq id-9 ta’ April u Triq it-Tabib Tumas Chetcuti, parti minn Triq id-9 ta’ April saret Triq Dun Alvaro De Sande, gwerrier qalbieni fiz-zmien l-attakki mit-Torok.