The Mosta Archives Banner

Visitationes Pastorales Vol 05 (B) 1575-1576, f.82-f.86, Martin Rojas de Portalrubio (11/05/1572 - 03/19/1577), Pietro Dusina 1575-1576


Casalis Musta


Visitatio ecclesiam Sancti Michaelis

Item visitavit aliam ecclesiam sub invocatione Sancti Michaelis constructa in Casale Musta sub parochiali ecclesia Casalis Nasciaris habet altarem, caret portis ligneis et omnibus necessariis. Intus defluit aquam: in die festivitatis in eadem Leo Xerri celebrari facit missam ex devotione; Item Theramus Vassallus //2 in eadem festivitate aliam missam celebrari facit ex devotione; Dusina mandavit quod fiant portam ligneam per obligatum predicti(?) intra mense sub poena decem scutorum, et interim in ea non celebretur, sed satisfiat obligationi in ecclesia Parochiali dicti Casalis Nasciari.

Ukoll zar knisja ohra taht it-titlu ta’ San Mikiel mibnija fir-rahal tal-Musta taht il-parrocca tal-knisja tar-rahal tan-Naxxar, ghandha altar, hi nieqsa minn bieb ta’ l-injam u l-htigijiet kollha necessarji. Fiha jidhol l-ilma. Fil-gurnata tal-festa Leo Xerri jaghmel quddiesa b’devozzjoni. Ukoll Theramu Vassallu fil-festa jaghmel festa ohra b’devozzjoni. Dusina ordna li jsirilha bieb ta’ l-injam fi zmien xahar b’piena ta' 10 skudi, u sadattant fiha ma jsirux funzjonijiet, izda minflok isiru fil-knisja parrokjali tar-rahal tan-Naxxar.


Visitatio ecclesiam Sancti Antonij Abbatis

Item visitavit ecclesiam sub vocabulo S.Antonij Abbatis constructam in Casale Musta sub parrochiali Casali Nasciari, habet altarem et portas ligneas, caret Rectore, pavimento, ornamentis et alijj necessariis; in die festivitatis eadem Leo Xerri et Theramus Vassallus supradicti faciunt in ea celebrari facere duas missas, unus quisque sub devotionis causa – item Petrus Portelli in die festivitatis celebrari facit alia missam sibi ex devotione – Dominus mandavit intra mense reparari pavimentum per obligatum per sub poena scutorum quinque.

Zjara fil-knisja ta’ San Anton Abbati: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Anton Abbati mibnija fir-rahal tal-Musta taht il-parrocca tar-rahal tan-Naxxar, ghandha altar u bieb ta’ l-injam, hi nieqsa minn rettur, paviment, ornamenti u htigijiet ohra necessarji. Fil-gurnata tal-festa l-istess imsemmija Leo Xerri u Theramu Vassallo jaghmlu fiha 2 quddisiet, wahda kull wiehed b’devozzjoni. Ukoll Pietru Portelli fil-gurnata tal-festa jaghmel quddiesa ohra b’devozzjoni tieghu. Is-sinjur ordna li fi zmien xahar jigi rrangat il-paviment b’piena ta’ 5 skudi.


Visitatio ecclesia Parochialis Musta Assumptionis

Item visitavit etiam Parochialem Ecclesiam dicatam B.M. Assumptionis Casalis Mustae, quod Casale habet centum et sexdecim domorum. Non habet alios introitus, nisi primitias, quae debentur Cappellano et Rectori Parochialis Ecclesiae Casalis Nasciari cui est unita et Rector dicit non teneri ad aliquod onus nisi ad celebrandam missam in die festivitatis suis. Dicta ecclesia est ampla, et satis decens, //3 et habet altarem, pavimentum et portas ligneas. In dictam ecclesiam sunt alia altaria satis angusta et caret rectore, introitibus et ornamentis. Festum dictum, quod in eisdem amplius minime celebretur, sed tantum in altari majori.

Zjara fil-knisja Parrokjali tal-Mosta tal-Assunzjoni: Ukoll zar il-knisja Parrokjali ddedikata lill-Beata Maria Assunta fir-rahal tal-Mosta, liema rahal ghandu 116 dar. M’ghandiex dhul iehor, hlief l-ewwel frott, li tiehu mill-Kappillan u Rettur tal-Knisja Parrokjali tan-Naxxar ma liem hi maqghuda, u r-rettur presenti jghid li m’ghandu l-ebda piz hlief li jaghmel quddiesa fil-gurnata tal-festa fl-imsemmija knisja. Hi wiesgha u kbira bizzejjed u ghandha altar, paviment u bieb ta’ l-injam. F’din il-knisja hemm altari ohra mqassmin zghar, hi nieqsa minn rettur, introjtu u ornamenti. Il-festi f'dawn l-altari ma jsirux izda minflok isiru fl-altar maggur.


Visitatio ecclesiae Sancti Leonardi

Item visitavit etiam ecclesiam sub vocabulo Sancti Leonardi constructam in dicto Casali Musta, quae est parva, habet altarem et portas ligneas, caret pavimento, rectore et aliis necessariis: Venit Paulus Borg dicti Casalis, possidet quasdam domos coniunctas dictae ecclesiae, quae fuerunt quondam Franciscae Borg uxoris quondam Andreae Felicis et dicit dicta Francisca legasse quod dictus Paulus Borg occasione dd domorum teneatur celebrari facere vesperas et missas in die festivitatis et alia necessaria facere in dicta ecclesia et illam reparare.

Zjara lill-knisja ta’ San Leonardu: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Leonardu mibnija fl-imsemmi rahal tal-Musta, li hi zghira, ghandha altar u bieb ta’ l-injam, hi nieqsa minn paviment, rettur u htigijiet ohra necessarji. Gie Pawlu Borg mill-imsemmi rahal li jipposjedi djar li qedghin madwar l-imsemmija knisja, li kienu tal-mejta Frangiska Borg mart il-mejjet Indri Felice u li qal li din Frangiska hallietlu b'legat bil-pretest li l-imsemmi Pawlu Borg jkun obbligat li jaghmel u jiccelebra l-vespri u quddies fil-gurnata tal-festa u htigijiet ohra f’din il-knisja u jiehu hsieb il-manutenzjoni tagha.


Visitatio ecclesiae Sancti Jacobi

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sancti Jacobi constructa in dicto Casali Musta habet altarem et portas ligneas, caret pavimento, rectore et aliis necessariis, sed Jacobus Buhagiar dicti Casali in ea celebrari facit in die festivitatis vesperas et missa quia eius Pater occasione unius clausara quod dicitur Jacobus possidere prope dictam ecclesiam dictam missam celebrari faciebat //4

Zjara lill-knisja ta’ San Gakbu: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Gakbu mibnija fl-imsemmi rahal tal-Musta, ghandha altar u bieb ta’ l-injam, hi nieqsa minn paviment, rettur u htigijiet ohra necessarji, izda Gakbu Buhagiar mill-imsemmi rahal fiha fil-gurnata tal-festa jaghmel u jiccelebra l-vespri u quddiesa li ghal dan missieru kien hallielu bicca art li l-imsemmi Gakbu jipposjedi qrib din l-imsemmija knisja.


Visitatio ecclesiae Beatae Mariae Annunciationis

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sanctae Mariae Annunciationis constructa in Casali Musta, habet altarem et portas ligneas caret rectore introitibus et omnibus necessariis. In qua quidem ecclesiam in die festivitatis eiusdem celebrantur vesperam et missam, quos celebrari facit Joannes Buhagiar dictis casalis ex obligatione occasione unius loci domorum siti in dicto casali.

Zjara lill-Knisja tal-Beata Maria Annuzjata: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ Santa Marija Annunzjata mibnija fir-rahal tal-Mosta, ghandha altar u bieb ta’ l-injam, hi nieqsa minn rettur, introjtu u htigijiet ohra necessarji. Fl-istess knisja fil-gurnata tal-festa jigu ccelebrati l-vespri u quddies, li jaghmel Ganni Buhagiar mill-imsemmi rahar b’obbligu fuq bicca qasam ta’ djar li ghandu f’dan ir-rahal.


Visitatio ecclesiae Sancti Pauli

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sancti Pauli constructa in dicto Casali Musta, quas habet altarem, portas ligneas, et caret rectore, introitibus oneribus et omnibus aliis necessariis. Verum Paulus Cumbus ex devotione sua in die festivitatis in eadem celebrari facit vesperas et missas.

Zjara lill-knisja ta’ San Pawl: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Pawl mibnija fl-imsemmi rahal tal-Musta, li ghandha altar, bieb ta’ l-injam, hi nieqsa minn rettur, introjtu, pizijiet u l-htigijiet ohra kollha necessarji. Pawlu Cumbo b’devozzjoni tieghu, fil-gurnata tal-festa jaghmel il-vespri u quddies.


Visitatio ecclesiae Sancti Nicolaij profanata

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sancti Nicolaji in dicto Casali Musta constructam, quam habet altarem et portam obrutam lapidibus, caret rectore, oneribus, introitibus, et omnibus necessarijs et numquam in ea celebratur – Dominus mandavit profanari iuxta fa Concili Tridenti.

Zjara lil-knisja ta’ San Nikola, profanata: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Nikola mibnija fl-imsemmi rahal tal-Musta li ghandha altar u bieb maghluq bil-gebel, hi nieqsa minn rettur, pizijiet, introjtu u l-htigijiet ohra kollha necessarji u fiha qatt ma jsiru funzjonijiet – Is-sinjur ordna li tigi profonata skond ma jghid il-Koncilju ta’ Trentu.


Visitatio ecclesiae Sanctae Margaritae

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sanctae Margharitae in dicto Casali Musta, habet altarem, caret rectore, portis ligneis, oneribus, introitibus, et omnibus alijs necessariis: verum Magister Petrus Sillatus Argenterius tenetur in die festivitatis eiusdem //5 celebrari facere vesperas et missas, et ecclesiam reparare occasione cuiusdam clausuram intus quod dicta ecclesia est constructa quam possidet idem Petrus – Dominus mandavit fieri portas ligneas per dicto Petru, infra mense sub p.generalis decem scutorum. Interim satisfieri obligationi in ecclesia parochiali dicti casalis.

Zjara lill-knisja ta’ Santa Margerita: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ Santa Margarita fl-imsemmi rahal tal-Musta, ghandha altar, hi nieqsa minn rettur, bieb ta’ l-injam, pizijiet, introjtu u l-htigijiet ohra kollha necessarji. L-argentier Magistru Pietru Sillatus fil-gurnata tal-festa jaghmel il-vespri u quddies u jirrangaha bil-pretest ta’ art li jippossjedi fejn fiha hemm mibnija din il-knisja. Is-sinjur ordna li jsir bieb ta’ l-injam mill-imsemmi Pietru fi zmien xahar b’piena ta’ 10 skudi. Sadattant ghandhom isiru l-funzjonijiet minflok fil-knisja parrokjali tal-imsemmi rahal.


Visitatio ecclesiae Assumpitonis Beatae Mariae Verginis

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sanctae Mariae de Assumptionis in Casali Musta, quae habet altarem et portas ligneas, sed caret rectore, oneribus, introitibus, et alijs necessarijs et nimquam in ea celebratur.

Zjara lill-Knisja ta’ l-Assunzjoni tal-Beata Maria Vergni: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ Santa Marija Assunta fl-imsemmi rahal, li ghandha altar u bieb ta’ l-injam, izda hi nieqsa minn rettur, pizijiet, introjtu u htigijiet ohra u fiha qatt ma jsiru funzjonijiet.


Visitatio ecclesiae Sancti Jacobi

Item visitavit aliam ecclesiam sub vocabulo Sancti Jacobi constructam in dicto casali Musta, in quam est altare et portam ligneam existunt, et caret omnibus necessariis, ac rectore, introitibus, et oneribus. Verum Jacobum Cumbus tenetur in die festivitatis celebrari facere vesperas et missas occasione quarumdam terrarum circum iacentium in dictam ecclesiam

Zjara lill-knisja ta’ San Gakbu: Ukoll zar il-knisja taht it-titlu ta’ San Gakbu mibnija fl-imsemmi rahal tal-Musta, li fiha altar u bieb ta’ l-injam u hi nieqsa mill-htigijiet kollha necessarji, u rettur, introjti u pizijiet. Gakbu Cumbo fil-gurnata tal-festa jaghmel il-vespri u quddies bil-pretest ta’ artijiet li ghandu li jinsabu madwar l-imsemmija knisja.