The Mosta Archives Banner

Kuncert ta' muzika sagra minn akkordjonisti Germanizi


Il-Mosta: Settembru - Dicembru 2000


Kuncert muzika sagra minn akkordjonisti Germanizi fir-Rotunda, MostaL-Arcipriet Dun Joe Carabott u s-Surmast Kirsten Naumann jibdlu rigali ta' tifkira. Ritratt Victor B. Caruana.

(p.10) Nhar it-Tlieta 12 ta' Gunju 2000, nghata kuncert ta' muzika sagra fir Rotunda mill-grupp Germaniz 'Harmony Dreams.’ Dan hu grupp ta' madwar 70 muzicisti fosthom 50 akkordjonisti, u huwa bbazat fid-distrett ta’ Kamenz fil-Germanja tal-Lvant.


Dan huwa mmexxi minn Kirsten Naumann, ghalliema tal-muzika fid-distretti ta’ Kamenz, Bishofwerde u Dresden. Hija bdiet diversi orkestri zghar tat-tfal bil-Melodicas. Meta bdiet tghallem l-accordion lil numru kbir ta’ tfal, hadd ma basar li fi zmien sentejn kienet se tifforma orkestra kbira ta’ akkordjonisti.


Dan il-grupp li twieled fi zmien il-Milled ta’ 1-1966 u nghata l-isem ta' 'Harmony Dreams', beda jaghti kuncert kull xahar f'diversi lokalitajiet fil-Germanja. L-eta tal-muzicisti tvarja bejn it-tlettax u l-wiehed u ghoxrin sena. Aktar tard il-muzicisti bdew jitghallmu strumenti ohra. Dan kompla sebbah il-hoss ta’ din l-orkestra bi drums, keyboard, bass accordions u anki kant.


Huma hadu parti f'diversi festivals taz-zghazagh f’diversi pajjizi. Huma daqqew ukoll f'diversi habsijiet sabiex iferrhu l-prigunieri Is-sena l-ohra Mrs. Naumann kriet l-ikbar teatru fid-distrett ta' Kamens biex taghti kuncert finali fi tmiem l-istagun. Dan il-kuncert kellu jsir darbtejn minhabba li l-biljetti nbieghu kollha.


Fir-Rotunda huma taw kuncert tassew sabih li ghalih attenda wkoll l-Ambaxxatur Germamz. Huma daqqew tnax-il bicca muzika, li kienu jvarjaw mill-klassiku ghall-modern. Fost ohrajn huma daqqew kompozizzjonijiet ta’ J.S. Bach, J. Pachelbel, F. Chopin, A. Dvorak, u Mozart. Fl-ahhar tal-kuncert huma pprezentaw rikordji ta' tifkira lill-Arcipnet Dun Joe Carabott, li irreciproka bl-istess mod.