The Mosta Archives Banner

Tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja l-qadima tal-Mosta ta' Tumas Dingli li saret nhar is-7 ta' April, 1774


Buzzett tal-Kungress Ewkaristiku Il-lapida li tfakkar il-grajja tas-7 t'April 1774 tal-konsagrazzjoni tal-Knisja l-Qadima tal-Mosta li llum tinsab fil-kuritur li jghaqqad is-sagristijiet tar-Rotunda. Fil-quccata ta' din il-lapida tidher l-arma ta' l-Isqof Pellerano (1770-1780) li kien ikkonsagra l-knisja, flimkien ma l-arma tal-Gran Mastru Pinto (1741-1773) li fi zmienu Pellerano kien intghazel Isqof u li f'din id-data Pinto kien ilu mejjet aktar minn sena - fil-fatt il-Granmastru f'din id-data kien Ximenes (1773-1775).

D.O.M.
Lil Alla Wisq Tajjeb u Kbir.
SUMMI AETERNI NUMINIS ALMA DOMUS
Templju glorjuz ta l-izjed gholi Alla bla tarf
EDEN NOVI ADAM PARADISUM ANIMATUM SUSCIPIENTI
INTEGERRIMAE DEIPARAE VIRGINI
COELORUM REGINAE SIDEREM THALAMU, REGALE DIADEMA PENETRANTI
lil vergni bla ebda tebgha omm alla, li giebet l-Eden,
Genna hajja ta'Adam il-Gdid, sultana tas-smewwiet,
Li dahlet fit-tron kollu kwiekeb u fil-kuruna rjali.
A MAIORIBUS IN AEVUM DICATA
Minn missirijietna ikkonsagrat ghal dejjem
QUAM NI XPIFIDELIBUS HEINC COMMORANTIBUS
SACRORUM MINISTERIORUM PLENITUDO DEESSET
Li biex l-insara li jghammru hawn ma jkunux neqsin
Minn kollha kemm huma l-ministeri mqaddsa
A FR. D. MARTINO ROJAS AN. DNI. MDLXXV IN PAROCHIALERECTA
Gie maghmul parrocca minn Fr. D. Martino Rojas, fis-sena 1575,
A FR. D. THOMA GARGALLO IDIBUS SEPTEMBRIS MDCVIII,
PROPRIO PAROCHO DONATAM
Moghti kappillan ghalih minn Fr. D. Tumas Gargallo
Fit-13 ta' Settembru 1608,
FR. D. BALTHASSARE CAGLIARES MELIVETANO ANTISTITE ANNUENT
REPARATAE SALUTIS ANNO MDCXIX,
Bir-rieda ta Fr. D. Baldassari Cagliares isqof ta' Malta fis-sena 1619
A FUNDAMENTIS RESTAURATAM, CONCINNATAM INAUGURATA
ATQUE TOT TANTORUMQ PRAESOLUM RELIGIONE LATIUS
MAGNIFICENTIUSQUE EXORNATAM AQTUE DITATAM
ILLMUS. ET RMUS DNUS FR. D. IOANNES PELLERANO EPUS MELITEN
Mibni mill-gdid, mahdum, miftuh, irrangat u moghni iktar u isbah
Bil-hegga ta' hafna isqfijiet l-Illustrissimu Reverendu Sinjur
Fr. D. Gwann Pellerano Isqof ta' Malta
SEDULITATE D.D. SALVATORIS XAVERII BONNICII,
EIUSDEM ECCLESIAE RECTORIS CURATO
Ghat-thabrik ta' D. Salv Saver Bonnici Rettur ta' l-istess tempju
PIACULARIB FAUSTISSi POPULI UNIVERSI CORRUSCANTIB VOTIS
SOLL RITU CONSECR DIE VII APRIL AN A PARTU VIRGINIS MDCCLXXIV
Ikkonsagrah bis-sollenita kollha fis-7 ta' April 1774
Qalb il-ferh kbir ta' kollha kemm huma n-nies
EIUSQUE DEDICATIONIS MEMORIAM
SINGULIS ANNIS SOLLEMNITER RECOLENDAM MANDAVIT
DOMINICA SECUNDA POST PASCHA
U gieghel li t-tifkira ta' din il-konsagrazzjoni
Issir kull sena b’festa sollenni fit-tieni hadd fuq l-Ghid.