The Mosta Archives Banner

Id-digriet tal-1608 ta' l-Isqof Tumas Gargallo li bih waqqaf ir-rahal tal-Mosta bhala parrocca ghalih u jaqtghu minn Naxxar


Digriet tal-Isqof Gargallo jwaqqaf lil Mosta bhala parrocca Digriet ta’ l-Isqof Gargallo li jaqta’ Mosta minn Naxxar


Die XVI mensis Septembris 1608 16 ta’ Settembru, 1608
Cum parrochialis Ecclesia Naxari ob numerum Parrochianorum, nempe mille et centum, Billi fil-parrocca tan-Naxxar hemm joqghodu 1,100 ruh ex quibus octingenti sunt confessionis et communionis, u minn dawn 800 jistghu iqerru u jitqarbnu, ibidem degentium, ob loci distantiam Parochus Naxari superesse non valet in ministratione sacramentorum, il-Kappillan, minhabba l-boghod, ma jistax ilahhaq fl-amministrazzjoni tas-sagramenti. ut hactenus diuturna experientia compertum est, Bl-esperjenza twila li ghandna, hinc est quod insequentes visitationem, dan rajnieh sewwa waqt li konna qed naghmlu l-vizta pastorali. et considerata distantia Casalis Mustae domorum centum et octoginta facientium nongentas animas, Barra minn hekk, inhass il-boghod li ghandhom dawk tar-rahal tal-Mosta, fejn hemm 180 dar li fihom xi 900 ruh. et quod distat a Parrochiali fere per tria miliaria, Fil-fatt il-Mosta hi boghod mill-knisja parrokjali qrib tliet mili, et via admodum petrosa et mala, u t-triq ghan-Naxxar hi kollha gebel u fi stat hazin. adherentes Cap. 4. Sess. 21 Concilii Tridentini de Reformatione, et Cap. Audientiam de aedificandis ecclesiis Noqghodu ghall-kap. 4, sezzjoni 21, tal-Koncilju ta’ Trentu, fejn insibu dwar ir-Riforma, u l-Kap. Audientiam dwar il-bini tal-knejjes. (reservato concensus et beneplacito Sanctissimi Domini Nostri Papae Pauli V et Sanctae Sedis Apostolicae) (Imma l-ewwelnett nistennew li jkollna l-kunsens u l-approvazzjoni tal-Qdusija Tieghu l-Papa Pawlu V u tas-Santa Sede Appostolika) dismembramus et separamus ab ecclesia Parrochiali Naxari praedictum casale Mustae, Ahna naqtghu u nisseparaw mill-knisja parrokkjali tan-Naxxar l-imsemmi rahal tal-Mosta, ita ut amplius non sit obligatum Parrochiae praedictae Naxari, b’mod li dan ma jibqax obbligat lejn il-parrocca msemmija. Ecclesiam principalem Sanctae Mariae Assumptionis dicti Casalis Mustae in parrochialem erigimus Naghzlu bhala knisja parrokjali l-knisja principali ta’ Santa Marija Assunta ta’ dak ir-rahal tal-Mosta. et instituimus, cum omnibus juribus, honoribus, et oneribus, et emolumentis quae Parrochialem Ecclesiam sequi solent, Hi tibda tgawdi d-drittijiet, unuri, pizijiet u dhul li soltu jaqghu fuq dik li ssir parrocca. ita et in perpetuum in titulum Ecclesiae Parrochialis, dum pro tempore vacabit, Meta, ghal xi zmien tkun vakanti, conferri debeat, sine tamen praeiudicio moderni Rectoris Naxari, quo ad primitias tantum, jinghataw l-ewwel prodotti u dawn biss, minghajr ebda pregudizzju ghall-Kappillan tan-Naxxar ta’ llum dum dictam parrochialem ecclesiam Naxari obtinuerit, u sakemm il-parrocca tan-Naxxar tibqa’ bil-jedd li tehodhom, et non ultra, u mhux izjed fit-tul. ita et quemadmodum dismembravimus parrochias Dan hu ezattament kif qtajna l-parrocci ta’ Sancti Laurentii civitatis Victoriosae, Birchircharae, et Birmiftuh, San Lawrenz tal-Birgu, ta’ Birkirkara, ta’ Birmiftuh et fecimus in erectione aliarum ecclesiarum videlicet Attard, Liae, Percop, Chabibae, Safi, Tarxen, Burmulae, et insulae Sengleae. u kif ghamilna wkoll fl-erezzjoni tal-parrocci l-ohrajn li huma ta’ H’Attard, Hal Lija, Hal Kirkop, l-Imqabba, Hal Safi, Hal Tarxien, Bormla u l-Isla.


Thomas Episcopus Mellivetanus