The Mosta Archives Banner

IL-MOSTA FIZ-ZMIEN IL-HAKMA TAL-KAVALLIERI TA' SAN GWANN

Michael A. Sant

Pubblikazzjoni tal-Kunsill Lokali Mosta, 1996.


Dan il-ktieb interessantissimu jinxtara mill-Kunsill jew mill-hwienet ewlenin. Din il-verzjoni digitali taf fiha xi differenzi mill-original minhabba problemi waqt l-iskanjar li minhabba r-rizorsi limitati ma kellix cans nivverifika ghal kollox u hi raguni ohra ghala wiehed ghandu jmur dirett ghall-ktieb meta jigi biex jiehu riferenzi minnu.


TWELIDIJIET U MAGHMUDIJIET FIL-MOSTA


(p.31) Zwieg bla tfal m’hux zwieg, hawn min jghid, u ghalkemm kien hemm u ghad hawn mizzewgin fil-Mosta li baqghu bla tfal, hafna zwigijiet tbierku b’ghadd ta’ wlied. Kif turi Tabella XXIX, bejn l-1612 u l-1629, medda ta’ 18-il sena, fil-Mosta tghammdu (twieldu)102 617, medja ta’ 37.28 fis-sena. L-oghla ghadd ta’ twelidijiet kien ta’ 58 fl-1620 u l-inqas ta’ 21 fl-1614. Bejn l-1630 u l-1650, medda ta’ 21 sena, tghammdu b’kollox 798 tifel u tifla, 425 subien u 373 bniet. Il-medja ta’ bniet u subien hi ta’ 38 fis-sena, bejn wiehed u iehor l-istess medja li kienet ghas-snin 1612-1629. L-oghla ghadd ta’ twelid kien ta’ 49 fl-1630 u l-inqas ta’ 31 fl-1640.


Tabella XXIX: Ghadd ta’ Maghmudijiet

(p.86)

NUMBER OF BAPTISMS1
1612-1629 1630-1650
Year Total Year Male Female Total
1612 47 1630 25 24 49
1613 31 1631 23 11 34
1614 21 1632 22 14 36
1615 29 1633 14 21 35
1616 34 1634 25 19 44
1617 36 1635 20 20 40
1618 40 1636 28 18 46
1619 29 1637 27 17 44
1620 58 1638 18 13 31
1621 27 1639 19 18 37
1622 30 1640 18 13 31
1623 22 1641 15 18 33
1624 34 1642 24 17 41
1625 36 1643 23 16 39
1626 33 1644 14 22 36
1627 30 1645 16 17 33
1628 42 1646 20 20 40
1629 37 1647 24 22 46
1648 14 20 34
1649 22 10 32
1650 24 23 47

1. See A.P.M., D.L. I (1612-1640) and B.L. II (1630-1697).
(Carmel Calleja, op. cit., tab. III)


(p.31) Harsa lejn ghadd ta’ familji bit-tfal li nsibu fil-Mosta fl-ewwel nofs tas-17-il seklu103 turi medja ta’ sitt ulied kull familja. Izda bejn li xi familji ma kellhomx tfal, bejn li kien hemm min kellu tarbija wahda, bejn li ma nafux kemm tfal mietu meta kienu ghadhom trabi, bejn haga u bejn ohra l-ghadd ta’ sitt itfal kull familja jista’ jqarraq. Minn 35 familja mnizzlin minn Calleja, erbgha kellhom zewgt itfal, sitta kellhom tlitt itfal, wahda erbat itfal, hamsa kellhom hamest itfal, sitta kellhom sitt itfal, erba’ familji kellhom sebat itfal, familja kellha tmint itfal, tliet familji kellhom disat itfal, tnejn kellhom ghaxart itfal, familja kellha hdax-il tarbija u zewg familji kellhom tnax. Josephum Xebijras u Paulinam Samut, li zzewgu fit-13 ta’ Novembru 1633, kellhom tnax ukoll: lil Gratia, Maria, Domenicus, Jo Maria, Domenica, Michael, Petrus, Michael, Petrus, Jo Maria, Joannes, Maria.104 Domenici Bucagiar fit-tieni zwieg tieghu nghaqad ma’ Margaretam Borg nhar it- 30 ta’ Jannar 1627. Kellhom tnax-il wild: Dominicus, Joannes, Maria, Clemencia, Gregorius, Jo Maria, Cleria, Theresia, Tomas, Carolus, Caterina u ohra li ma nafux x’kien jisimha.105


Hafna tfal kienu jmutu trabi, kultant sahansitra jitwieldu mejta. Hafna kienu jmutu sighat biss wara li jkunu raw id-dawl tal-hajja. Dan kien jigri dejjem u l-aktar matul xi mxija bhal dik tal-gidri.106 Kienet (p.32) ghalhekk drawwa li xi wlied li jigu wara, jissemmew ghall-mejjet jew mejta. B'hekk nifhmu kif f’familja wahda nsibu tfal jisimhom l-istess. Jacobi Busuttil u Sperancia Gatt li zzewgu fl-1618 kellhom zewgt itfal wara xulxin fi zmien hdax-il-xahar jisimhom “Maria". Hdejn isem l-ewwel wahda l-kappillan kiteb Vide 25 Martii 1625/alia filiam n(omen) Maria, xhieda cara illi l-ewwel “Maria" kienet mietet tarbija.107 Jacobu Chetcuti u Margaritam Digovara li zzewgu fl-1620, kellhom zewg “Marijiet” zewg “Domenicus” u zewg “Gratia” f’familja wahda,108 Georgi Cuschieri u Justine Calleja kellhom zewg “Gratia”,109 Damiani Portelli u Angelie Fenech kellhom zewg “Angelus" u zewg “Gratia”.110 Jo Pauli Vassallo u Agnetam Galea kellhom zewg “Salvator” fl-1638 u fl-1644.111 U nistghu nibqghu sejrin hekk.


Xi familji, kif ghedna, baqghu bla tfal. Izda m’hix haga hafifa tkun taf x’kien ezatt l-ghadd taghhom. Li wiehed jaghmel hu li jiehu d-data taz- zwieg u jekk sa snin wara ma jiltaqax ma’ maghmudijiet, jassumi illi l-koppji ma kellhomx tfal. Izda dan jista’ jqarraq ghaliex il-koppja setghet telqet mir-rahal u jekk kellha trabi ghammdithom x’imkien iehor. Hu x’inhu, Tabella XXX turi l-ismijiet ta’ koppji li zzewgu fil-Mosta bejn l-1630 u l-1644 u li sa l-1650 ma niltaqghux maghhom bhala genituri fir-rahal.


Tabella XXX: Koppji bla tfal jew li kienu telqu mill-Mosta

(p.87)

NAMES OF COUPLES WHO WERE EITHER CHILDLESS OR LEFT THE VILLAGE IN THE PERIOD 1630-16441
Date of Marriage Names
19.1.1630 Dominicum Borg from Attard = Mariettoni Mifsud
30.5.1632 Petrum Borg from Lia = Victoriam Galia
10.9.1633 Florium Borg = Magdalenam Cauchi
16.10.1633 Dominicum Bucagiar from Naxaro = Geronimam Busuttil
30.10.1633 Dominicum Portelli from Lia = Margaritam Borg
20.11.1633 Matteolum Hajus from Balzano = Paulinam Cachia
21.7.1634 Angelum Fenec = Mauritiam Portelli
28.8.1634 Martium Samut = Margaritam Galia
14.10.1634 Marium Cauchi from Naxaro = Joannellam Gat
16.9.1635 Alexandrum Fenec = Andreanam Frendo
23.9.1635 Dominicum Borg = Margeritam Galia
27.7.1636 Josephum Callus from Crendi = Bernardam Bartolo
15.8.1636 Thomam Mifsud = Mariam ...
5.10.1637 Benedictum Gauci = Margaritam Borg
26.12.1638 Dominicum Calleja from Birchircara = Margaritam Butigieg
30.1.1639 Marcum Psaila from Curmi = Lauricam Galia
6.3.1639 Dominicum Ciantar from Sigievi = Mariam Cauchi
24.7.1639 Bartolomeum Galia from Naxaro = Sperantiam Galia
31.7.1639 Josehum Samut from Naxaro = Filippam Bucagiar
11.9.1639 Jo: Paulum Fenec from Naxaro = Dominicam Mifsud
29.10.1639 Josephum Scembri from Naxaro = Catharinam Busottil
26.4.1640 Aloisium Vella from Singlea = Bartolomean Frendo
23.9.1640 Gregorium Mifsud from Rabato = Catharinam Galia
11.11.1640 Leonardum Cuschieri from Rabato = Catharinam Dimech
1.5.1641 Dominicum Borg from Balzano = Geronimam Borg
30.6.1641 Thomam Cortis = Catharinam Borg
25.7.1641 Joannem Zarb - Angelicam ...
1.9.1641 Dominicum Calleja from Lia = Margaritam Fenec
21.9.1641 Consales Taliana from Rabato = Joannellam Galia
30.11.1641 Salvum Samut from Lia = Mariam Borg
12.1.1642 Filippum Zirafa from Atardo = Matteolam Galia
15.8.1642 Laurenticum Mangion = Mariam Portelli
15.8.1642 Ferdinandum Carocia = Flaminiam Camenzuli
5.10.1642 Dominicum Galia = Gratiam Portelli
27.10.1642 Joannem Attard from Atardo = Agatam Fenec
18.10.1643 Natalem Galia = Mariam Galia
31.10.1643 Blascum Spiteri from Rabato = Mariam Busottil
21.9.1644 Paulum Mifsud from Rabato = Clementiam Busottil

1. It is assumed for the purpose of this analysis that couples with no children recorded after 1650 were childless or had left the village. The analysis in Tables VI, VII, VIII was extracted from A.P.M., M.L. I (1611-1701).
(C. Calleja, op. cit., Table VI, pp. 45-47)                      


(p.32) Semmejna wkoll koppji li kellhom wild wiehed. Tabella XXXI turi l-ismijiet u d-data taz-zwieg ta’ dawn il-koppji. Izda din il-lista wkoll tista’ tqarraq ghax mhux bilfors dawn il-koppji ma kellhomx aktar tfal. Setghu, wara li ghammdu l-ewwel tarbija taghhom fil-Mosta, marru joqoghdu xi’mkien iehor u jekk kellhom aktar tfal ghammduhom band' ohra.


Tabella XXXI: Koppji b’wild wiehed jew li kienu telqu mill-Mosta bejn l-1630 u l-1644

(p.88)

NAMES OF COUPLES WHO HAD ONLY ONE CHILD OR LEFT THE VILLAGE SOON AFTERWARDS IN THE PERIOD 1630-1644
Date of Marriage Names
26.7.1631 Antonium Fenec = Chatarinam Sciricha
3.10.1631 Lucium Galia = Scolasticam Camilleri
5.2.1634 Vincentium Galia = Catarinam Samut
9.9.1635 Joannem Darmanin = Bernardam Bartolo
19.9.1636 Augustinum Portelli = Andreanam Calleja
21.9.1636 Leonardum Xeberras from Gregorio = Gratiam Aquilina
3.10.1636 Michalem Vella from Rabato = Gratiam Fenec
1.8.1637 Lucam Mifsud from Rabato = Dominicam Fenec
30.1.1638 Josephum Mifsud from Naxaro = Mariam Fenec
26.6.1639 Marinum Vassallo = Matteolam de Armenia
27.7.1639 Josephum Portelli = Veneram Bonnici from Attard
15.8.1639 Thomam Bartolo = Angelicam Cauchi
15.8.1639 Joannem Cauchi = Mariam Bartolo
27.8.1639 Silvestrum Haius = Mariam Cardona
3(?).9.1639 Dominicum Calleja = Mariam Fenec
2.9.1640 Antonium Galia = Mariam Mifsud
7.10.1640 Vincentium Cauchi = Dominicam Camilleri
26.4.1641 Gregorium Scicluna from Rabato = Cleriam Portelli
6.10.1641 Petrum Micallef from Naxaro = Clementiam Cauchi

(C. Calleja, op. cit. Tab. VII, p. 48)


(p.32) Tabella XXXII taghtina l-ismijiet u d-data taz-zwieg ta’ koppji bejn 1630 u l-1644 li zzewgu fil-Mosta u li milli jidher baqghu jghixu hemmhekk. Minn dawn hamsa zzewgu fl-1630, tnejn fl-1631, erbgha fl-1632, sitta fl-1633, sitta fl-1634, tnejn fl-1635, sebgha fl-1636, tnejn 1637, hadd is-sena ta’ wara (1638), erbgha fl-1639, sitta fl-1640, hamsa fl-1641, hamsa fl-1642 u tnejn fl-1643.112


Tabella XXXII: Koppji li milli jidher baqghu jghixu l-Mosta bejn l-1630 u l-1644

(pp.89-90)

NAMES OF COUPLES WHO APPARENTLY STAYED AT MOSTA IN THE PERIOD 1630-1644
Date of Marriage Names
30.6.1630 Paulum Gilestri from Birchircara = Angelicam Busuttil
6.7.1630 Geronimum Camilleri = Joannellam Galia
1.8.1630 Leonardum Catania from Zebbug = Joannellam Bartolo
6.9.1630 Josephum Cioparo from Naxaro = Joannellam Fenec
6.10.1630 Therasmum Hibejer = Gratiam Xerri
19.1.1631 Gregorium Fenec = Baptistinam Galia
26.1.1631 Romanum Borg = Sperantiam Cauchi
20.6.1632 Filippum Vassallo = Joannellam Vella
31.7.1632 Josephum Aquilina = Dominicam Samut
16.8.1632 Michaelem Mifsud from Birchircara = Joannellam Callus
29.8.1632 Jo: Paulum Camilleri = Sperantiam Galia
26.6.1633 Benedictum Sapian from Dingli = Gratiam Hibeijer
24.7.1633 Dominicum Xiberras from Naxaro = Valentiam Galia
7.8.1633 Julium Borg from Naxaro = Gratiam Cauchi
9.10.1633 Jo: Paulum Mangion = Mariam Borg
26.10.1633 Valerium Galia = Isabellam Portelli
13.11.1633 Josephum Xebyras = Paulinam Samut
19.2.1634 Geronimum Bartolo from Attard = Catarinam Fenec
24.4.1634 Jacobum Hajus = Franciscam Galia
21.5.1634 Joannem Vella from Rabato = Joannellam Vella
9.7.1634 Dominicum Samut = Catharinam Ajus
12.9.1634 Dominicum Samut = Joannellam Galia
1.10.1634 Matteum Borg = Joannellam Xerri
27.1.1635 Bartolomeum Xeberras from Naxaro = Joannellam Aquilina
7.10.1635 Franciscum Vella from Rabato = Dominicam Ceculi
5.2.1636 Lucium Cardona from Gozo = Sperantiam Camenzuli
2.8.1636 Marcum Xicluna from Rabato = Dominicam Samut
5.9.1636 Dominicum Bezina = Joannellam Busuttil
7.9.1636 Gregorium Galia = Paulinam Galia
14.9.1636 Josephum Xiberras = Paulinam Cardona
3.10.1636 Jacobum Samut = Paulinam Hibeijer
5.10.1636 Petrum Galia = Mariam Samut
7.2.1637 Dominicum Galia = Dominicam Frendo
13.9.1637 Valerium Seichel = Aluntiam Busottil
5.3.1639 Vincentium Samut = Catharinam Galia
23.7.1639 Jo: Mariam Hajus = Gratiam Borg
7.8.1639 Joannem Galia = Catharinam Xerri
2.10.1639 Dominicum Xiberras = Catharinam Fenec
25.1.1640 Ambrosium Bonello from Rabato = Romanam Cauchi
28.4.1640 Simonem Hibeijer from Lia = Mariam Galia
15.8.1640 Paulucium Vassallo = Paulinam Camenzuli
2.9.1640 Matteolum Camilleri = Evangelistam Frendo
7.10.1640 Joannem Pulis from Naxaro = Catharinam Samut
21.10.1640 Dominicum Portelli = Veronicam Galia
12.2.1641 Jo: Paulum Camilleri = Agatam Galia
15.8.1641 Franciscum Psaila from Curmi = Joannellam Agius
9.11.1641 Geronimum Galia from Bordi = Geronimam ...
24.11.1641 Antonium Grima from Atardo = Gratiam Vella
26.11.1641 Casparem Fenec = Angelicam Samut
13.1.1642 Joannem Galia = Catharinam Samut
28.4.1642 Julium Galia = Margaritam Bezina
12.10.1642 Josephum Hajus from Lia = Catharinam Cachia
14.10.1642 Lucam Vassallo from Naxaro = Gratiam Caber
1.11.1642 Dominicum Tonna = Catharinam Fenec
19.7.1643 Jo: Paulum Vella from Lia = Mariam Zarb
4.10.1643 Andream Grima = Catharinam Fenec

 (C. Calleja, op. cit., Tab. VIII, pp. 49-51)


Il-Parrinijiet


(p.32) Kienet milli jidher drawwa fost il-Maltin qabel gie Mons. Pietro Dusina fl-1575 illi jdumu xi ftit ma jghammdu ’l uliedhom u li mbaghad uhud ikollhom aktar minn zewg parrinijiet (p.33) ghall-maghmudija ta’ wliedhom. Dusina heggeg lill-Maltin biex jghammdu ’I uliedhom kemm jista’ jkun malajr wara t-twelid u qata’ ghal kollox id-drawwa ta’ aktar minn zewg parrinijiet. Il-kappillani tal-Mosta, ghallinqas bejn l-1630 u l-1650, jidhru li obdew ghal kollox l-amar ta’ Dusina.


Fil-Liber Boptizotorum normalment insibu isem parrinu (jew parrina) wiehed imnizzel u mhux tnejn. Bejn l-1630 u l-1650 f’xi sitt kazi biss jissemmew zewg parrinijiet, fosthom dawk ta’ Gratia, bint Jacobum Haius u Franciscam Galia, mwielda fl-1642.113


Fi zmien meta l-patrunat kien wisq aktar important milli hu llum kulhadd kien jaghmel li jista’ biex il-parrinijiet tat-tarbija jew ghallinqas wiehed minnhom, ikun xi professjonist, nghidu ahna nutar, xi qassis bhall-kappillan jew xi kjeriku wkoll jekk dan ikun kjeriku mizzewweg (“ Clericus coniugatus”). Tabella XXXIV turi lista ta’ xi parrinijiet important ta’ xi trabi li tghammdu fil-Mosta fl-ewwel nofs tas-Seklu 17. Johrog minnha taghrif interessanti. Nghidu ahna wiehed jinduna kif certi nies, x’aktarx qassisin, kienu aktar popolari minn ohrajn biex jinqalghu parrini. Ir-Reverendu Dominicus Xerri jissemma 9 darbiet fil-lista ta’ 71 maghmudija, Dun Bernardus Galia jissemma 8 darbiet, il-kjeriku mizzewweg Jo Paulus Fenech, li aktar ’il quddiem jidher li lahaq nutar, jissemma 7 darbiet. Seba’ darbiet ukoll jissemma Dun Joannes Galia, hames darbiet Dun Gio. Maria Galea u erba darbiet il-kappillan tar-rahal Dun Salvatore Muscat. Bejniethom dawn jissemmew 40 darba jew 56.3 fil-mija tal-parrinijiet imnizzlin minn Calleja. Parrinijiet ohrajn jissemmew inqas, uhud minnhom darba biss. Kienet x’aktarx drawwa li jekk il-missier ikun mit-tali post, il-parrinijiet t’uliedu jaqlaghhom mill-istess rahal jew belt. Stafani Xerri min-Naxxar li zzewweg lil Agnetis Borg fit-3 ta Mejju 1629 kellu mill-inqas tlieta mis-seba’ wliedu filjozzi ta parrinijiet min-Naxxar. Minn dan ir-rahal fil-qrib tal-Mosta nsibu parrinijiet mhux hazin, fosthom lil Dun Jo Maria Samut, lil Antonius Samut, lil Florius Magro, lil Dun Jo Maria Bezzina u lil Filippu Samut. Rahal iehor fil-qrib, rahal li llum baqa’ biss ismu, kien Hal Man.114 Minn hemm insibu lil Dun Theramus Galia, li nqala’ parrinu mill-inqas tliet darbiet, u lil Joannes Cuschieri, li nqala’ mill-inqas darbtejn. Minn Hal Balzan insibu lil Joannes Debono u minn Hal Lija lit-tabib Dottor Joanni Idoneo u lil Luca Muscat. Izda mill-bghid ukoll kienu jinqalghu parrinijiet. (p.34) Magister Marius Portughes mill-Belt Valletta jissemma mill-inqas tliet darbiet. Jissemma wkoll Aloysius Corcep mill-Isla. Xi nisa wkoll jissemmew bhala parrinijiet. Mill-Belt Valletta nsibu lil Maria Schebri li tissemma mill-inqas darbtejn, u lil Maria de Bono. Tissemma wkoll certa Signora Maria, il-mara ta’ Dottor Bartolomeo Mifsud. Insomma, biegha mzewqa mhux hazin. [Ara Tabella XXXV]


Tabella XXXIV: Xi parrinijiet u filjozzi fil-Mosta

(pp.92-94)

Parrinu Tarbija Data tat-twelid Genituri
Rev. D. Theramus Galea (Hal Man) Theramus 20.10.1640 Jacobum Agius = Francesca Galea
Rev. Jo Maria Galea Dominica 12.11.1646 - do -
Clericus coniugatus J. Paulus Fenech Jo: Paulus 14.2.1637 Rafaelis Haius = Gratia Xerri
Rev. D. Bernardus Galea Clementia 30.1.1645 - do -
Nutar Joannes Paulus Fenech Domenica 10.3.1643 Petri Aciopardi = Geronima Barlolo
Clericus coniugatus J. Paulus Fenech Jo: Domenicus 3.2.1636 Geronimus Bartolo = Catarinam Fenech
Rev. D. Joannes Galea Margarita 6.1.1635 Romanum Borg = Sperantiam Cauci
(Rev.?) D. Dominicus Xerri Jo: Maria 6.4.1644 - do -
Rev. D. Jo: Maria Galea Joanella 16.11.1646 - do -
Mags. Marius Portughes (Valletta) Natalia 20.8.1652 - do -
Clericus Dominicus Hibeyer Domenicus 30.1.1628 Dominici Bucagiar = Margaritam Borg
… Cuschieri (Hal Man) Clemencia 29.1.1634 Dominici Bucagiar = Margaritam Borg
Rev. D. Joannes Galia Jo: Maria 5.12.1640 - do -
Rev D. Dominicus Xerri Theresia 21.5.1646 - do -
Joannes Xara (Valletta) Gregorius 23.3.1622 Jacobi Busutil = Sperancie Gatt
Rev. D. Jo: Maria Samut (Naxxar) Agnes 14.1.1634 - do -
Antonius Samut (Naxxar) Gratius 15.11.1646 - do -
Rev. D. Salvator Muscat (Kapp.) Gratia 8.8.1637 Jo: Pauli Camilleri = Sperancie Galea
Clericus Dominicus Xerri Blasius 3.2.1643 - do -
Don Gio: Maria Galia Joannes 29.6.1647 - do -
Joannes Deboni(?) (Balzan) Martinus 10.11.1620 Mattei Cauchi = Gratie Samut
Rev. Salvator Muscat (Kapp.) Jo: Dominicus 12.3.1629 - do -
Rev. Salvator Muscat (Kapp.) Dominicus 14. 1.1624 Jacobi Chelcuti = Marg Digovara
Joannes Cusceri (Hal Man) Gratia 15.8.1632 - do -
P. Bernardus Galia Marius 2.3.1640 Georgii Cuschieri = Justine Calleja
Clericus(?) Bernardus Galia Joannella 26.6.1616 Mtvo (?) Leonardi Gat = Dominica Busutil
D. Joannes Galia Gregorius 17.11.1618 - do -
Marcus … (Birkirkara) Chaterina 24.8.1620 - do -
J O.D.(?) Jo(an)es Luca Ninisdonia(?) Publius 26.1.1625 - do -
Clericus Dominicus Mallia Clemencia 2.5.1627 - do -
D. Bernardus Galia Geronima 13.2.1638 - do -
Sig. Dott Joani Idoneo (medicus Lia) Jo: Maria 22.6.1631 Paulum Gilestri = Angelican Busutil
Rev. D. Joannes Galia Dominicus 14.10.1635 - do -
Not. Jo Paulus Fenec Margarita 7. 8.1643 - do -
Rev. D Joannes Maria Galia Josephus 9.11.1646 - do -
Maria Schébri (Valletta) Petrus Paulus 29.6.1648 - do -
D. Bernardus Galia Joannes 21.1.1638 Joe Paulum Mangion = Mariam Borg
Rev. D. Salvalor Fenec Salvatore 19.3.1645 Jo: Paulum Mangion = Mariam Borg
Clericus Dominicus Xerri Dominicus 7.9.1641 Alberti Portelli = Antonine Fenec
Aloysius Corcep (Senglea) Gratia 16.5.1644 - do -
Rev. D. Theramus Galia (Hal Man) Angelus 17.2.1629 Damiani Portelli = Angelie Fenech
Signora Maria (il-mara ta’ Dottor Bartolomeo Mifsud) Paulina 21.6.1648 Joannes Pulis = Catharinum Samut
Clericus Dominicus Xerri Domenica 11.8.1641 - do -
D. Bernardus Galia Clemencia 12.2.1641 Benedictum Sapian = Gratiam Hibeyer
Maria Schébri (Valletta) Dominicus 21.10.1647 - do -
Luca Muscat (Lia) Jo: Luca 6.4.1647 Jacobum Sciricha = Angelican Fenech
Rev D. Joannes Gaglia Dominicus 14.4.1641 Filippum Vassallo = Joanellam Vella
Rev. D Joannes Maria Galia Bartolomeus 25.8.1649 - do -
Clericus Jo. Paulus Fenec Linoru 1.3.1634 Jo: Pauli Vassallo = Agnetam Galea
Rev. D. Bernardus Galia Salvator 7.5.1638 - do -
Rev. D. Joannes Galia Salvator 14.6.1644 Jo: Pauli Vassallo = Agnetan Galea
Clericus Dominicus Xerri Clemencia 1.5.1638 Bartolomeum Xeberras = Joanellam Aquilina
Florius Magro (Naxxar) Gratius 12.5.1641 - do -
D. Jacobus Chetcuti Maria 25.7.1648 - do -
Maria de Bono (Valletta) Theresia 29.1.1651 - do -
Magnificus Marius Portues (Valletta) Catarina 24.6.1652 - do -
Joseph Tanti (Zebbug) Gratia 17.11.1638 Dominicum Xiberas = Valentiam Galia
Rev. D. Dominicus Xerri Vincencius 16.4.1646 - do -
Clericus Dominicus Xerri Jo: Maria 14.8.1643 Josephum Xebyras = Paulinam Samut
Paulus Mifsud (Rabat) Domenica 29.9.1644 - do -
Marius Portughes (Valletta) Petrus 23.12.1650 - do -
Rev. D. Simon Bartolus Michael 11.1.1652 - do -
Rev. D. Jo: Maria Bezzina (Naxxar) Jo: Maria 9.6.1630 Stefani Xerri = Agnetis Borg
Mcus Jo: Paulus Fenec Clemens 30.10.1632 - do -
… (Naxxar) Catharine 6.1.1636 Stefani Xerri = Agnetis Borg
Michael e Maria Cumbo (Notabile) Jo. Paulus 17.1.1639 - do -
Filippus Samut (Naxxar) Maria 11.3.1640 - do -
Clericus coniugatus Jo: Paulus Fenec Clementia 3.12.1633 Francisci Zamit = C’ncione Fenech
Rev. D. Salvator Muscat (Kapp.) Joannes 24.7.1620 Filippo Zarb = Domenica Samut
Rev. D. Bernardus Galia Maria 17.6.1626 - do -
Rev. D. Joannes Galia Thomas 7.3.1636 - do -
Clericus Dominicus Xerri(?) Gratia 30.1.1642 - do –

Nota: Hawn jissemmew biss dawk il-parrinijiet li kienu nutara, qassisin jew kjerici jew li gew jghammdu minn barra mir-rahal. Tabella mfassla fuq ix-xoghol ta’ Carmel Calleja, Aspects of the Social History of Mosta (1630-1650), pp. 18-44.


Tabella XXXV: Tixrid tal-Parrinijiet 1639-1650

(p.95)

DISTRIBUTION OF GODPARENTS (1639-1650)1
Village/Hamlet Number
Naxaro 24(5)
Valletta 11(2)
Notabile 11(1)
Zebbug 6
Hal Man 7(5)
Lia 5(1)
Rabato 4
Atardo 4(1)
Singlea 2
Balzano 2
Zuricho 1
Gozo 1
Gregori 1
Total 79(15)
Total Number of Godparents 813

Note: The numbers in brackets denote that a person or persons served as godparent/s on more than one occasion.

 1. See A.P.M., D.L. I (1612-1640) and B.L. II (1630-1697).

(C. Calleja, op. cit., Table XII, p. 61)


(p.34) Xi familji fil-Mosta jidhru illi kienu aktar tat-tajjeb jew maghrufin u stmati minn ohrajn. Dan jidher sew mill-ghazla tal-parrinijiet. Paulum Gilestri minn Birkirkara zzewweg lil Angelicam Busuttil mill-Mosta fit-30 ta’ Gunju 1630. Binhom il-kbir Jo Maria li twieled sena wara fit 22 ta' Gunju 1631 tghammed minn Dun Mario Greco, kappillan ta’ Hal Lija u kellu bhala parrinu lil Signor Dottor Joanni Idoneo medico ta’ Hal Lija. L-erbat itfal l-ohra wkoll kellhom parrinijiet maghrufin, Dun Joannes Galia ghal Domenicus, in-Nutar Jo Paulus Fenech ghal Margerita, Dun Joannes Maria Galea ghal Josephus u Maria Schebri mill-Belt Valletta ghal Petrus Paulus. Dan ta’ l-ahhar aktarx semmewh hekk ghax twieled fid-29 ta’ Gunju 1648, nhar il-festa ta’ San Pietru u San Pawl maghrufa minna l-Maltin bhala l-Imnarja.115


Xi genituri, bhal-lum, kienu jixtiequ jghammdu ’l uliedhom f’xi rahal jew belt ohra flok fil-Mosta. F’dan il-kaz il-kappillan tal-Mosta kien jaghti nota lill-genituri li ttihom la facolta di poter battezzare lit-tarbija taghhom fit-tali rahal jew it-tali knisja. Imbaghad is-sacerdot li kien jghammed lit-tarbija kien jimla l-bqija tal-formola u jibghatha lura mal-genituri lill-kappillan tal-Mosta. Dan kien imbaghad iwahhal il-formola mal-Liber Baptizatorum. [Ara Tabella XXXVI]116


Tabella XXXVI: Mostin imghammda barra l-parrocca

(p.96)

MOSTIN BAPTISED OUTSIDE THEIR PARISH
Name of Child Date of Baptism Parish
Jo: Maria Gilestro 22.6.1631 Lija (B.L. 00II (1630-1697, f. 5r)
Gratia Mifsud Nov. 1633 probably at the Cathedral, Mdina (Ibid., f. 14)
... Seichel 2.2.1640 Porto Salvo, Valletta (Ibid., f. 33r)
Vincenzio Zamit 30.11.1646 San Paulo, Valletta (Ibid., f. 51 r)
Jo. Maria Busottil 25(8).10.1647 Porto Salvo, Valletta (Ibid., f. 55r)
Rosa Cauchi 27.10.1647 San Paulo, Valletta (Ibid., f. 56r)
Paulina Pulis 21.6.1648 Naxxar (Ibid., f. 60r)
Simon Borg 28.10.1648 ... (?) (Ibid., f. 63r)
Gio: Maria Fenech 29.5.1649 Naxxar (Ibid., f. 65r)

(C. Calleja, op. cit.,Tabella XII, p. 62)


Twelidijiet Imwahhrin u Twelidijiet “Bikrin”


(p.34) Normalment koppja mizzewga kien ikollha t-tfal kmieni kemm jista’ jkun. Izda, m’ghandniex xi nghidu, koppja kien ikollha tistenna biex il-mara tohrog tqila. Petri Aciopardi u Geronima Bartolo li zzewgu fil-21 ta’ Jannar 1623, jidhru li damu ma kellhom tarbija sa l-4 ta’ Mejju 1631 meta twieldet Maria. Biss jista’ jkun ukoll li kellhom xi tarbija f’dawn it-tmien snin li twieldet mejta. Il-kappillan tal-Mosta, trabi bhal dawn ma kienx inizzilhom la fil-Liber Baptizatorum (p.35) u lanqas fir-registru tal-mewt, il-Liber Defunctorum. Jista’ jaghti l-kaz ukoll illi l-koppja kienu telqu f’xi zmien mill-Mosta u xi tarbija li seta’ kellhom tnizzlet f’xi registru ta’ parrocca ohra. Dan li ghedna ghal dil-koppja jghodd ukoll ghal Benedictum Sapian u Gratiam Hibeijer li twelditilhom l-ewwel tifla fl-1641, tmien snin wara z-zwieg,117 Francesci Zammit u C’ncione Fenech li l-ewwel tifla Chaterina twelditilha fl-1631, tmien snin ukoll wara t-tieg u ghal xi ohrajn.


Fit-teorija wiehed seta’ biss ihaddem is-sess meta koppja tkun izzewget. Il-Koncilju ta Trentu kien heggeg lill-koppji biex ma jorqdux flimkien qabel ma jkunu hadu l-barka tal-qassis fil-knisja. L-ilsna hziena kienu ta’ sikwit itaqtqu kontra koppji li kienu jidhru flimkien wehidhom jew f’xi hinijiet li jhassbuk hazin. Aktar u aktar kienu jtaqtqu kontra xi xebba li tohrog tqila. Madankollu ma rridux nimlew rasna illi missirijietna kienu aktar kasti milli ahna ahna. Din hi impressjoni falza ta’ l-imghoddi mxerrda minn moralisti preokkupati zzejjed mid-dnubiet tal-gisem. Il-fatti kultant juru illi l-gharajjes ma kinux mistennija ma jersqux lejn xulxin qabel iz-zwieg fil-knisja. Il-Kappillan taz-Zejtun stqarr car u tond illi “hafna guvintur jorqdu ma’ l-gharajjes taghhom qabel ic-cerimonja taz-zwieg”.118


Il-maghmudijiet kollha li nsibu tmien xhur jew anqas mid-data taz-zwieg jistghu jkunu jfissru li l-gharusa harget tqila qabel ma zzewget bil-knisja. F’Malta l-percentagg ta’ twelidijiet bhal dawn hu baxx imqabbel ma’ rati ta’ l-Ingilterra, pajjiz Protestant, jew Franza, pajjiz Kattoliku. Izda xorta hu gholi bizzejjed. Bejn l-1700 u l-1797, nghidu ahna, insibu 204 kazi bhal dawn f’Hal Balzan, percentagg ta’ 4.9%. Fis-Siggiewi bejn l-1748 u l-1778 insibu 277 kaz, percentagg ta’ 5.8%. F’pajjiz bhal Colyton f’Devon, l-Ingilterra, l-percentagg bejn l-1538 u l-1799 lahaq is-46.2%.119


Mhux talli l-verginita mhux dejjem kienet haga ta’ valur izda talli t-telfa taghha kienet vantagg ghaliex turi illi x-xebba kienet fertili u seta’ jkollha t-tfal. Bhal f’Korsika, missirijietna riedu jkunu certi minn ghemilhom stess illi x-xebba kienet kapaci tohrog tqila. Insibu whud li qatghuha li jizzewgu biss bil-knisja wara li t-tfajla harget tqila jew kienet wildet diga. Infatti mis-604 koppji li bejn l-1750 u l-1798 insibu d-dispensi taz-zwieg taghhom imnizzlin fl-Arkivju Arcipretali, 162 minnhom, jigifieri 26.8 fil-mija kienu wettqu l-att sesswali qabel iz-zwieg.120


(p.36) Figuri ghall-Mosta ghat-18-il seklu m'ghandniex. Izda twelidijiet (u maghmudijiet) qabel id-disa’ xhur miz-zwieg insibuhom fir-registri tas-Seklu Sbatax. Julium Borg min-Naxxar u martu Gratiam, imwielda Cauchi, li zzewgu fil-knisja fis-7 t’Awissu 1633 kellhom l-ewwel tifel Ignatius fil-25 ta’ Marzu 1634, seba' xhur u nofs wara z-zwieg tal-koppja. loannem Galea u Catherina Samut li zzewgu fit-13 ta’ Jannar 1642 tweldilhom Domenicus fis-17 ta’ Awissu 1642, seba’ xhur wara z-zwieg. Domenico Galia li ha b’martu lil Paulinam Dingli fis-27 t’Awissu 1644 tweldilhom Jo Maria fl-1 t’April 1645, seba’ xhur ukoll wara z-zwieg, u Alexandrum Mallia li zzewweg lil Alantiam Samut fil-31 ta’ Ottubru 1649 tweldulhom tewmin, Mario u Maria fit-30 ta’ Gunju 1650, tmien xhur wara z-zwieg.121 Dawn x’aktarx kienu kazi ta' l-att sesswali mwettaq qabel ma z-zwieg gie mbierek fil-knisja, [izda, ghallinqas x’uhud minnhom, setghu kienu wkoll kazi ta’ trabi prematuri li twieldu qabel id-disa’ xhur. Ikolli nghid illi d-drawwa li fl-gharusa tohrog tqila qabel iz-zwieg xejn ma kienet imxerrda fil-Mosta, rahal ckejken fejn in-nies forsi kienet ittaqtaq aktar minn ta’ nhawi ohrajn.


Tfal Illegittmi


Lanqas tfal illegittmi ma nsibu wisq fil-Mosta. Fi zmien ta’ faqar, ta’ nisa mitluqin minn zwieghom u ta’ tahlit bla razan fl-ibliet, sikwit insibu nisa romol jghixu ma’ xi hadd li jzommhom. Il-prostituzzjoni kont taraha u tmissha kuljum. Tfal illegittmi f’Malta nsibu mhux hazin, l-aktar fl-ibliet. Fil-Mosta, fl-ewwel nofs tas-Seklu Sbatax insibu li zewg trabi, Joannella, li tghammdet fil-25 ta’ Gunju 1641 u Maria, li tghammdet fit-12 ta’ Awissu 1649, kienu thallew abbandunati fil-knisja tal-parrocca. Billi ma jidhirx li kienu tghammdu qabel (sine ullo baptismatis indicio) il-kappillan tahom is-Sagrament tal-Maghmudija sub conditione.122 Dawn it-trabi setghu kienu tfal illegittmi izda setghu kienu wkoll tfal legittmi abbandunati mill-genituri taghhom minhabba l-faqar. Ma jfissirx illi zewg trabi biss Mostin sfaw abbandunati ghaliex trabi ohrajn setghu thallew fir-ruota ta’ l-Isptar Santu Spirtu fir-Rabat jew fis-Sacra Infermeria ta’ l-Ordni fil-Belt Valletta. F’dawn l-isptarijiet it-trabi abbandunati kienu jsibu kenn u mhabba. Milli (p.37) jidher izda, il-Maltin, lejn tmiem is-Seklu Sittax kienu draw jabbuzaw minn dawn l-istituzzjonijiet u wkoll dawk li setghu jrabbu ’l uliedhom kienu kultant jabbandunawhom. Il-Knisja riedet tara x’taghmel dwar dan l-abbuz u fl-1591 l-Isqof Gargallo ddikjara din il-htija bhala dnub riservat.123 Fil-Mosta fis-sbatax-il seklu jissemmew xi nisa tad-dnub fosthom il-meretricis Flaminia Portelli illi barra z-zwieg (exillicita copula) kellha tlitt itfal: Maria li tghammdet fis-17 ta’ Novembru 1653, Domenica, mghammda fis-17 ta’ Jannar 1655, u Magdalena li tghammdet fl-4 ta’ Novembru 1658.124


Bejn l-1700 u l-1800 nafu b’mill-inqas zewg nisa, it-tnejn romol li fil-Mosta gabu t-trabi illegittmi taghhom biex jghammduhom. Fl-istess zmien fis-Siggiewi, fl-Isla, f’Hal Tarxien u f’Haz-Zabbar insibu kaz wiehed, fl-Imqabba u fin-Naxxar, bhal fil-Mosta, insibu zewg kazi, waqt li fiz-Zejtun sitt nisa romol hadu ’l uliedhom illegittmi biex jghammduhom. L-ghadd fl-ibliet tal-Belt Valletta u dawk ta’ madwar il-port kien, kif wiehed jistenna, bil-wisq aktar.125


Tabella XXXVII: Rata ta’ tfal illegittimi f’Malta – 1750-1800

(p.97)

RATE OF ILLEGITIMACY IN MALTA, 1750-1800
Locality No. of Baptisms No. of Illegitimacies %
Malta
Attard 1,687 28 1.7
Balzan 1,143 27 2.4
Birkirkara 7,750 57 0.7
Cospicua 12,838 332 2.6
Dingli 841 0 0
Gharghur 1,986 7 0.4
Ghaxaq 1,950 21 1.1
Gudja 1,615 16 1
Kirkop 554 3 0.5
Lija 1,825 14 0.8
Luqa 2,245 21 0.9
Mdina/Rabat 7,542 232 3.1
Mosta 4,983 11 0.2
Mqabba 1,447 23 1.6
Naxxar 4,665 33 0.7
Qormi 7,814 99 1.3
Qrendi 1,640 7 0.4
Safi 343 3 0.9
Senglea 6,005 197 3.3
Siggiewi 4,498 34 0.8
Tarxien 1,741 25 1.4
Valletta (Porto Salvo) 20,166 5,174 25.7
Valletta (St Paul’s) 13,822 445 3.2
Vittoriosa 6,664 400 6
Zabbar 4,738 31 0.7
Zebbug 8,666 47 0.5
Zejtun 7,828 42 0.5
Zurrieq 6,092 28 0.5
Gozo
Gharb 2,690 8 0.3
Nadur 4,011 50 1.2
Rabat 10,181 434 4.3
Sannat 1,475 5 0.3
Xaghra 3,002 16 0.5
Xewkija 2,859 13 0.5
Zebbug 1,309 6 0.5
Total 168,615 7,889 4.7

 (F. Ciappara, 1988, p. 84)


Tabella XXXVIII: Trabi misjuba u mghammdin fil-Parrocca ta’ Porto Salvo, Valletta – 1706-1769 ecc.

(p.98)

TABLE 6.4 ORIGIN OF FOUNDLINGS BAPTISED AT PORTO SALVO, VALLETTA. 1706-1769
Origin No. Origin No.
Attard 2 Qormi 9
Balzan 2 Qrendi 3
Birkirkara 11 Rabat (Malta) 8
Cospicua 60 Senglea 105
Dingli 2 Siggiewi 4
Ghaxaq 2 Tarxien 3
Lija 2 Valletta 411
Luqa 3 Vittoriosa 24
Mdina 7 Zabbar 1
Mosta 2 Zebbug 23
Mqabba 1 Zejtun 6
Naxxar 1 Zurrieq 8

Sources
Lib. Bapt. VIII (1751-1765)
Lib. Bapt. IX (1766-1769)


TABLE 6.5 INFANTS BORN AT SANTO SPIRITO HOSPITAL, 1750-1800
Origin No. Origin No.
Attard 46 Naxxar 27
Balzan 3 Qormi 33
Birkirkara 11 Qrendi 3
Cospicua 37 Senglea 18
Dingli 18 Siggiewi 70
Gharghur 10 Tarxien 2
Gudja 2 Valletta 305
Kirkop 7 Vittoriosa 12
Lija 22 Zabbar 2
Luqa 2 Zebbug 111
Mosta 106 Zejtun 10
Mqabba 9 Zurrieq 27

Sources
Lib. Bapt. IV (1716-1751)
Lib. Bapt. V (1752-1775)
Lib. Bapt. VI (1776-1803)
(F. Ciappara, op. cit. 1988), p. 85)


REFERENZI

 1. Dari meta t-trabi kienu jmutu kotrana, hafna drabi wara ftit sighat mit- twelid, il-genituri taghhom kienu jghammduhom kemm jista’ jkun malajr wara li jitwieldu. Hekk il-maghmudijiet nistghu nqisuhom fil-ghadd daqs it-twelidijiet.
 2. Calleja (1973), pp. 18-44.
 3. Ibid., p. 41. Ghal trabi bl-istess isem ara aktar ’il quddiem.
 4. Ibid., p. 24.
 5. Ara Ciappara (1988), pp. 106-109. Nislet biss paragrafu: “The number of stillborn children is difficult to ascertain, since with a few exceptions, they are rarely marked out in the parish registers. But those who died within a few hours of their birth amounted to a great figure. At Casal Naxxar these unimportant little beings, who were not even given a name, amounted to 30.4 percent of those who died under one year; while another third - 36.3 per cent - dragged on their existence for a few more days. At Siggiewi, during the period 1750-1799, the number of dead infants born prematurely (‘abortivus’) totalled 18, while those who were privately baptised, before, as the clerk put it ‘in coelum evolavit’, were 54.”
 6. Calleja (1973), p. 25.
 7. Ibid., p. 2%.
 8. Ibid., p. 29.
 9. Ibid., p. 35.
 10. Ibid., p. 38.
 11. Ara Ibid., pp. 49-51.
 12. Ibid., p. 18.
 13. Hal Man(n) u Hal Bordi sa l-1610 kienu jaghmlu sehem minn H’Attard. Wara saru bicca mill-parrocca ta’ Hal Lija. Skond G. F. Abela (op. cit.) f’Hal Man kienu jghixu 66 ruh ghall-habta ta’ l-1647.
 14. Calleja (1973), p. 32.
 15. Ibid., p. 65.
 16. Ibid., p. 36.
 17. AIM Processi 132A, ff. 219r-v, ikkwotat minn Ciappara (1988), pp. 76-77.
 18. Ara Ciappara (1988), p. 77, Table 6.1. “Pre-Marital Pregnancy rates”.
 19. Ibid., p. 78.
 20. Taghrif mislut minn Calleja (1973), pp. 18-44.
 21. Ibid., p. 77.
 22. P. Cassar, op. cit., p. 352.
 23. Calleja (1973), p. 78.
 24. Ara Ciappara (1988), pp. 79-80.

Kapitli ohra mill-ktieb

Introduzzjoni, Studji demografici, Mosta issir parrocca, Hjiel ekonomiku, Hajja Socjo Religjuza, Ismijiet / Kunjomijiet, Zwigijiet, (Twelidijiet), Imwiet, Gheluq, Appendici.