The Mosta Archives Banner

Zewg Sacerdoti godda


Il-Mosta: Mejju - Lulju 1980


Sacerdoti godda mill-Mosta, Vincent Fenech u Mario Camilleri Iz-zewg Djakni li gew ordnati Sacerdoti, Vincent Fenech u Mario Camilleri

(p.1) Nhar is-Sibt 11 ta' Lulju, ir-Reverendi Djakni Vincent Fenech u Mario Camilleri ser jigu ordnati sacerdoti.


Lil dawn is-sacerdoti nawgurawlhom snin ta' hidma fil-qasam tal-Mulej u nifirhu lilhom u lill-familji taghhom ghal din ix-xorti.


AD MULTOS ANNOS