The Mosta Archives Banner

Kapsula tas-Santissmu Sagrament ghall-Artal tar-Ripozizzjoni


Il-Mosta: Mejju – Lulju 1982


(p.11) Il-kapsula tas-Santissmu Sagrament li tintuza fl-Artal tar-Repozizzjoni ghall-Gimgha l-Kbira nksiet bil-fidda u zzaznet din is-sena. Ix-xoghol sar mis-Sur Tarcisio Cassar taz-Zejtun. L-opra saret bit-thabrik ta' Dun Salv Magro u thallset parti mill-fondi tal-Knisja Arcipretali u parti mill-bilanc li kien fadal mill-offerti li nghataw lill-fratellanza tar-Ruzarju biex sar ventartal tal-fidda. Il-kapsula tbirket wara l-omelija tal-quddiesa ta' fil-ghaxija ta' nhar il-festa tad-Duluri, 2 ta' April mic-celebrant Dun Gwann Sammut.


Nhar Hamis ix-Xirka zzanzan ukoll fl-istess artal irpar maghmul minn sitt speci ta' kolonni tal-kewba, xoghol il-mastrudaxxa Mosti Frangisk Tonna.